Untitled Document
สรุปนักศึกษาที่ลงทะเบียนบัณฑิต
+------------------------------------------------------------------------------------------+

สรุปนักศึกษาลงทะเบียนแยกตามระดับการศึกษาที่จบ

ระดับการศึกษา
จำนวนที่จบ
จำนวนที่ลงทะเบียน
คิดเป็นร้อยละ