ข่าว/ประชาสัมพันธ์

กลับไปหน้าแรก ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน 27 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อมติดตั้ง 26 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักปริมาณน้อย (Atomic Absorption Spectrometer) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 26 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
โครงการทำทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 21 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนชั้นเดียว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ชั้นวางหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้โต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลกำลัง จำนวน 1 ชุด 19 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักปริมาณน้อย (Atomic Absorption Spectrometer) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 19 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแยกสารแก๊สโครมาโตกราฟ (GC-FID/TCD) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกประยุกต์ขั้นสูงในระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Absorption Chiller) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด 14 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม จำนวน 1 ชุด ฉบับปรับปรุง 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม จำนวน 1 ชุด ฉบับปรับปรุง 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลกำลัง จำนวน 1 ชุด (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 2 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกประยุกต์์ขั้นสูงในระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องแยกแก๊สสารโครมาโตกราฟ (GC-FID/TCD) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนชั้นเดียว จำนวน 1 รายการ 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก ชั้นวางหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้โต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน 1 รายการ 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 11 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม จำนวน 1 ชุด (ฉบับปรับปรุง) 07 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม จำนวน 1 ชุด 06 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลกำลัง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 06 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 30 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลกำลัง จำนวน 1 ชุด (ฉบับปรับปรุง) 03 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลกำลัง จำนวน 1 ชุด 31 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 24 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 20 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 09 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 06 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 18 ธ.ค. 2562โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ธ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 06 ธ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 04 ธ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา e-bidding โครงการเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 41 เครื่อง ครั้งที่ 2 03 ธ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 29 พ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 26 พ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 25 พ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา e-bidding โครงการเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 41 เครื่อง 05 พ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างรื้อถอนอาคารสโมสรอาจารย์เกษียณอายุ จำนวน 1 งาน 12 ก.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างรวบรวมฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม 12 ก.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 20 ส.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 13 ส.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ส.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
เปิดเผยราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 22 ก.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าางดาดคอนกรีตรั้วมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ส.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประการผลผู้ชนะการประกวดราคา โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 ก.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ 08 ก.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน 02 ก.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ก.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงสำนักงานวิทยาลัยศิลปะและวััฒนธรรม จำนวน 1 งาน 25 มิ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และหมึกถ่ายเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มิ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงกันสาดอาคารเรียนรวม (ศูนย์อาหาร ) จำนวน 1 งาน 05 มิ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาใหม่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
เปิดเผยราคากลางระบบจำหน่ายไฟฟ้า หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏนครศรีธรรมราช 14 พ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าหอประชุมกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 22 พ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าหอประชุมกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 21 พ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาใหม่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิส์ (e-bidding) 03 พ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งอุปกรณ์ และสวิตซ์ไฟฟ้าภายในห้องพักอาคารขวัญสุดา 03 พ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาใหม่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาใหม่ จำนวน 6 รายการ 26 เม.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3,000 เล่ม 26 เม.ย. 2562โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 เม.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์และหมึกถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding 29 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลิฟต์โดยสาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ตัว 22 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาใหม่ จำนวน 1 รายการ 12 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาใหม่ จำนวน ๑ รายการ 12 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อหมึกพิมพ์และหมึกถ่ายเอกสาร 11 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารหอประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ 11 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการลิฟต์โดยสาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ตัว (e-bidding) 08 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาใหม่ จำนวน 1 รายการ 05 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศแก้ไขร่างคุณลักษณะเฉพาะ โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศแก้ไขร่างคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซ์้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และหมึกถ่ายเอกสาร 05 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการลิฟต์โดยสาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ตัว 04 มี.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารหอประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.พ. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารหอประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 ก.พ. 2562โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์หอพักนักศึกษา 23 ก.พ. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 300 ที่นั่ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 21 ก.พ. 2562โดย งานพัสดุ 2
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักบุคลากร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 ก.พ. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดยื่นซองเสนอราคาเช่าล็อคจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ชั้น 1 อาคาร 17 กองพัฒนานักศึกษา 05 ก.พ. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 01 ก.พ. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 เครื่อง (3 คณะ) เป็นระยะเวลา 3 ปี 25 ม.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำปกปริญญา จำนวน 3,200 ชิ้น 21 ม.ค. 2562โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาใหม่ จำนวน 1 รายการ 28 ธ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารหอประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 28 ธ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จ้างทำวัสดุฝึกอบรมชุมชนคนบาติก 08 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ซื้อวัสดุฝึกอบรมชุมชนคนบาติก 08 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านถ่ายเอกสาร ณ ชั้น ๑ อาคาร ๓๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 ธ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม หรือให้บริการต่างๆภายในศูนย์อาหารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 ธ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านรถเข็น) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 ธ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย SMART CLASSROOM แบบกลุ่ม 18 ธ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์รถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน 18 ธ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding 04 ธ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซือวัสดุการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1950 เล่ม 22 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาโครงการครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้ ห้องเรียนห้องบรรยายอาคารเรียนรวม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 21 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
วัสดุการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1,600 เล่ม 21 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบต่างๆภายในอาคารเพื่อรองรับการให้บริการและการจัดตั้ง Research Learning Innovation Center จำนวน 1 งาน 13 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อชุดข้อสอบ Online Placement Test จำนวน 2,000 ลิขสิทธ์ 07 พ.ย. 2561โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร 01 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้ ห้องเรียนห้องบรรยายอาคารเรียนรวม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 06 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 21 ชุด 30 ต.ค. 2561โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ (ครั้งที่ 3) 24 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ (ครั้งที่ 2) 18 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบต่างๆภายในอาคารเพื่อรองรับการให้บริการและการจัดตั้ง Research Learning Innovation Center จำนวน 1 งาน 17 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding 05 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน 04 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร 29 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางราคากลางติดตั้งเครื่องดูดควันจำนวน 9 ร้าน 12 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ชุดครุภัณฑ์ม้านั่งสนาม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่3 18 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างที่ทิ้งขยะแบบแยกขยะพร้อมถังขยะ จำนวน 1 งาน 18 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว(ครั้งที่3) 17 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ 12 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผน 04 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัย โครงการจัดซื้อกระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม โดยวิะีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 04 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 งาน 04 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางเป็นเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO ปริมาณ 6,000 ลิตรต่อวัน 1 ชุด 23 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนสาขาการดนตรี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางเก้าอี้นวมหอประชุม จำนวน 1 รายการ 17 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 16 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดโต๊ะและเก้าอี้ Food Park 16 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว 16 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างอบจาน จำนวน 2 ชุด 16 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางวัสดุการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1,919 เล่ม 03 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ชุด 26 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน 24 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ จำนวน 2 คัน 20 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะจ้างทำเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา จำนวน 6 รายการ 13 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา จำนวน 6 รายการ 12 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 10 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวัสดุการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1,681 เล่ม 05 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) Tambralinga and Nakhon Si Thammarat : Early kingdoms on the Isthmus of Southeast Asia จำนวน 400 เล่ม 04 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 02 ก.ค. 2561โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องนอน อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี14 จำนวน 10 รายการ 27 มิ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 08 ก.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 09 มิ.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 04 เม.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 12 ม.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 09 ธ.ค. 2559โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 มิ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 18 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 18 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามบัญชีและนอกบัญชีราคามาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 09 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) Management plan for conservation and protection of Wat Phra Mahathat Woramahawihan Cultural Heritage Site, Nakhon Si Thammarat จำนวน 400 เล่ม 08 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) พัฒนาการของบ้านเมืองบนหาดทรายแก้ว จากหลักฐานโบราณคดี จำนวน 400 เล่ม 08 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) จารึกและศิลปวัตถุห้อยแขวนบนปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์ จำนวน 400 เล่ม 08 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง จำนวน 400 เล่ม 26 เม.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) ปฐมบทพระพุทธศาสนาในภาคใต้ประเทศไทย :หลักธรรมและหลักฐานโบราณคดี จำนวน 500 เล่ม 26 เม.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) ผ้าพระบฏและผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 400 เล่ม 26 เม.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว 05 เม.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 05 เม.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขามหาชัยพร้อมครุภัณฑ์ครบชุด ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 เม.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินรายได้มหาวิทยาลัยอนุมัติ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 30 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 29 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์เชื่อม (Welding Robot) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED พร้อมติดตั้ง 29 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดหาครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคาร พาร์ทิชั่นพร้อมกระจกขัดลาย 23 มี.ค. 2561โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศเปิดเผยราคากลาง/ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 16 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขามหาชัยพร้อมครุภัณฑ์ครบชุด ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง (HPLC) 15 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 15 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ป้ายชื่อหอพัก 15 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง / ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขามหาชัยพร้อมครุภัณฑ์ครบชุด ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบเสียง ตำบลท่างิ้ว อำเอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 09 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อปฏบัติการอาคารเคียงคีรีและห้องปฏิบัติการอาคาร 20 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED พร้อมติดตั้ง 06 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ
ประกาศเปิดเผยราคากลาง/ร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบเสียง ตำบลท่างิ้ว อำเอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 05 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว 05 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2

ค้นหาข่าว
คำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทข่าว :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.