บุคลากร

เกี่ยวกับบุคลากร
บุคลากร กลับไปหน้าแรก
ข้อมูลทั่วไปสำหรับบุคลากร

 แนะนำบุคลากรใหม่ในมหาวิทยาลัย 

 รูปภาพอาจารย์-ข้าราชการและบุคลากร 

 ค้นหาข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัย 


กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ กฎ/ประกาศกระทรวง

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  


ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งมหาวิทยาลัย

 ระเบียบมหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2548  

 คำอธิบายตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พศ. 2550  


ฐานความรู้สำหรับบุคลากร/อาจารย์

 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ 

 การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 คู่มือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  


สารสนเทศสำหรับบุคลากร/อาจารย์

 บริการข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษา 

 ระบบบริการอาจารย์ (oatis) 

 สรุปรายงาน/สถิติ 


หน่วยงานบริการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      หอสมุดกลาง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สำนักงานอธิการบดี 

      กองพัฒนานักศึกษา 


หน่วยงานบริการสารสนเทศ อื่น ๆ

 สำนักงาน ประกันสังคม 

 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 สำนักงาน ก.พ. 

 สำนักงาน สกอ. 

 สำนักงบประมาณ 

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมตรี 

 กรมบัญชีกลาง 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 


บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 บริการ e-Mail 

 บริการเครือข่ายไร้สาย 

 การเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร 


สิ่งอำนวยความสะดวก

 โรงอาหารกลาง 

 สนามกีฬา/สนามฟุตบอล 

 สถานพยาบาล 

 ศูนย์หนังสือ 

 ที่ทำการไปรษณีย์ 

 ธนาคาร 

 บ้านพัก-แฟลต 

 สหกรณ์ร้านค้า 

 ร้านค้า 

 อาคารเคียงคีรี สถานที่พักในมหาวิทยาลัย 

 ศูนย์อาหารและบริการ 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการด่วนสำหรับบุคลากร

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ 

 มหาชัยสารออนไลน์ 


บริการสืบค้นข้อมูล

 สืบค้นข้อมูลหนังสือ VTLS 

 ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย 

 หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ

 จำนวนบุคลากร จำแนกตามอายุ 

 รายงานประวัติการศึกษาทั้งหมด 

 สรุปจำนวนอัตรากำลัง ปีปัจจุบัน 

 จำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง 

 สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ 

 รายงานสรุปอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน 

 จำนวนอาจารย์ที่เป็นข้าราชการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

 รายงานปีที่เกษียณอายุของบุคลากร 

 สรุปจำนวนบุคลากรที่ปลดเกษียณในแต่ละปี 

 รายงานข้อมูลที่อยู่ 

 รายงานประวัติการศึกษาเฉพาะปริญญาขึ้นไป 

 จำนวนพนักงานจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 จำนวนพนักงานจำแนกตามตำแหน่งและระดับ 

 สมุดโทรศัพท์ 

 บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.