หน้าแรก Site Map

หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
แนะนำมหาวิทยาลัย

 ข้อมูลทั่วไป 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 ประวัติมหาวิทยาลัย 

 สถานที่สำคัญ 

 แผนที่มหาวิทยาลัย 

 ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานใน 

 ทัวร์มหาวิทยาลัย 

 รวมเพลงมหาวิทยาลัย 

 การเดินทางมายังมหาวิทยาลัย 

 ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การเข้าศึกษา
ข่าวการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา 2558
ประกาศมหาวืทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรการศึกษา

 ปริญญาตรี 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หลักสูตรการศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด

 รายละเอียดหลักสูตร 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานวิจัยและพัฒนา
งานวิจัย

 ระบบฐานข้อมูลการวิจัย 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 สถาบันวิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชในเทือกเขามหาชัย 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 สถาบันอุษาคเนย์ศึกษา 

      ศูนย์วัฒนธรรม  
นักศึกษา
ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

 กฏระเบียบการเข้าใช้หอพักนักศึกษา  

 ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืม กรอ 

 แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนอย่างถูกต้อง 

 ข้อความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษา 


การศึกษาในมหาวิทยาลัย

 แนะแนวการศึกษา 

 ทุนการศึกษา 

 ระเบียบการสอบ 

 หอพักนักศึกษา 

 โครงสร้างหลักสูตร 

 คณะ/สาขา/หลักสูตร 


บริการและสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา

 บริการ e-Mail 

 บริการเครือข่ายไร้สาย 

 e-learning 

 บริการหอพักนักศึกษา / แผนผังหอพักนักศึกษา 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 ศูนย์สุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


หน่วยงานบริการสารสนเทศ

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      หอสมุดกลาง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สำนักงานอธิการบดี 

      กองพัฒนานักศึกษา 


สิ่งอำนวยความสะดวก

 โรงอาหารกลาง 

 สนามกีฬา/สนามฟุตบอล 

 สถานพยาบาล 

 ศูนย์หนังสือ 

 ที่ทำการไปรษณีย์ 

 ธนาคาร 

 บ้านพัก-แฟลต 

 สหกรณ์ร้านค้า 

 ข้อมูลหอพักภายใน 

 ร้านค้า 

 โรงยิม 

 อาคารเคียงคีรี สถานที่พักในมหาวิทยาลัย 

 ศูนย์อาหารและบริการ 


บริการอื่น ๆ

 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย 

 สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ 

 ชมรมนักศึกษา 

 พรรคนักศึกษา บุคลากร
ข้อมูลทั่วไปสำหรับบุคลากร

 แนะนำบุคลากรใหม่ในมหาวิทยาลัย 

 รูปภาพอาจารย์-ข้าราชการและบุคลากร 

 ค้นหาข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัย 


กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ กฎ/ประกาศกระทรวง

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  


ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งมหาวิทยาลัย

 ระเบียบมหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2548  

 คำอธิบายตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พศ. 2550  


ฐานความรู้สำหรับบุคลากร/อาจารย์

 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ 

 การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 คู่มือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  


สารสนเทศสำหรับบุคลากร/อาจารย์

 บริการข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษา 

 ระบบบริการอาจารย์ (oatis) 

 สรุปรายงาน/สถิติ 


หน่วยงานบริการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      หอสมุดกลาง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สำนักงานอธิการบดี 

      กองพัฒนานักศึกษา 


หน่วยงานบริการสารสนเทศ อื่น ๆ

 สำนักงาน ประกันสังคม 

 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 สำนักงาน ก.พ. 

 สำนักงาน สกอ. 

 สำนักงบประมาณ 

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมตรี 

 กรมบัญชีกลาง 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 


บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 บริการ e-Mail 

 บริการเครือข่ายไร้สาย 

 การเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร 


สิ่งอำนวยความสะดวก

 โรงอาหารกลาง 

 สนามกีฬา/สนามฟุตบอล 

 สถานพยาบาล 

 ศูนย์หนังสือ 

 ที่ทำการไปรษณีย์ 

 ธนาคาร 

 บ้านพัก-แฟลต 

 สหกรณ์ร้านค้า 

 ร้านค้า 

 อาคารเคียงคีรี สถานที่พักในมหาวิทยาลัย 

 ศูนย์อาหารและบริการ ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

 ระบบสารนเทศศิษย์เก่า 

 สมาคมศิษย์เก่า 


บริการสำหรับศิษย์เก่า

 สินค้าที่ระลึก 

 แฟ้มภาพมหาวิทยาลัย 

 ข่าวศิษย์เก่า 


แหล่งติดต่อข่าวสาร

 หน่วยสื่อสารสัมพันธ์ ผู้เยี่ยมชม
แนะนำมหาวิทยาลัย

 ข้อมูลทั่วไป 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 ประวัติมหาวิทยาลัย 

 สถานที่สำคัญ 

 แผนที่มหาวิทยาลัย 

 ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานใน 

 ทัวร์มหาวิทยาลัย 

 รวมเพลงมหาวิทยาลัย 


สิ่งอำนวยความสะดวก

 โรงอาหารกลาง 

 สนามกีฬา/สนามฟุตบอล 

 สถานพยาบาล 

 ศูนย์หนังสือ 

 ที่ทำการไปรษณีย์ 

 ธนาคาร 

 บ้านพัก-แฟลต 

 สหกรณ์ร้านค้า 

 ข้อมูลหอพักภายใน 

 ร้านค้า 

 โรงยิม 

 อาคารเคียงคีรี สถานที่พักในมหาวิทยาลัย 

 ศูนย์อาหารและบริการ 


รอบรั้วมหาวิทยาลัย

 วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 

 ประเพณีให้ทานไฟ 

 การสักการะเจ้าพ่อมหาชัย 


นานาสาระลิงค์

 แหล่งความรู้ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.