บุคลากร

เกี่ยวกับบุคลากร
นักศึกษา กลับไปหน้าแรก
ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

 กฏระเบียบการเข้าใช้หอพักนักศึกษา  

 ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืม กรอ 

 แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนอย่างถูกต้อง 

 ข้อความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษา 


การศึกษาในมหาวิทยาลัย

 แนะแนวการศึกษา 

 ทุนการศึกษา 

 ระเบียบการสอบ 

 หอพักนักศึกษา 

 โครงสร้างหลักสูตร 

 คณะ/สาขา/หลักสูตร 


บริการและสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา

 บริการ e-Mail 

 บริการเครือข่ายไร้สาย 

 e-learning 

 บริการหอพักนักศึกษา / แผนผังหอพักนักศึกษา 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 ศูนย์สุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


หน่วยงานบริการสารสนเทศ

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      หอสมุดกลาง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สำนักงานอธิการบดี 

      กองพัฒนานักศึกษา 


สิ่งอำนวยความสะดวก

 โรงอาหารกลาง 

 สนามกีฬา/สนามฟุตบอล 

 สถานพยาบาล 

 ศูนย์หนังสือ 

 ที่ทำการไปรษณีย์ 

 ธนาคาร 

 บ้านพัก-แฟลต 

 สหกรณ์ร้านค้า 

 ข้อมูลหอพักภายใน 

 ร้านค้า 

 โรงยิม 

 อาคารเคียงคีรี สถานที่พักในมหาวิทยาลัย 

 ศูนย์อาหารและบริการ 


บริการอื่น ๆ

 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย 

 สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ 

 ชมรมนักศึกษา 

 พรรคนักศึกษา 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการด่วนสำหรับบุคลากร

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ 

 มหาชัยสารออนไลน์ 


บริการสืบค้นข้อมูล

 สืบค้นข้อมูลหนังสือ VTLS 

 ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย 

 หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ

 จำนวนบุคลากร จำแนกตามอายุ 

 รายงานประวัติการศึกษาทั้งหมด 

 สรุปจำนวนอัตรากำลัง ปีปัจจุบัน 

 จำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง 

 สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ 

 รายงานสรุปอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน 

 จำนวนอาจารย์ที่เป็นข้าราชการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

 รายงานปีที่เกษียณอายุของบุคลากร 

 สรุปจำนวนบุคลากรที่ปลดเกษียณในแต่ละปี 

 รายงานข้อมูลที่อยู่ 

 รายงานประวัติการศึกษาเฉพาะปริญญาขึ้นไป 

 จำนวนพนักงานจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 จำนวนพนักงานจำแนกตามตำแหน่งและระดับ 

 สมุดโทรศัพท์ 

 บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.