หน้าแรก ผล KPI ก.พ.ร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

 รายงานผลการปฏิบัติราชการ

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ-SAR 6 เดือน 49

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ-SAR 9 เดือน 49

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ-SAR 12 เดือน 49

  คำรับรองระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน 2549

  เอกสารประกอบคำรับรอง2.มรภ1.นครศรีธรรมราช

  รายงานการประเมินผลตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 รายชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล

 รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 หลักฐานอ้างอิงแต่ละตัวชี้วัด

 เอกสารประกอบคำรับรอง1

  คำรับรองระหว่างมหาวิทยาลัยกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.