หน้าแรก สรุปรายงาน/สถิติ

 สรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน (คณะ)

 สรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน (รายวิชา)

 สถิตินักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

 สถิตินักศึกษาตามโรงเรียน

 สถิตินักศึกษาตามสถานะ แยกตามสาขา/ระดับ

 สถิตินักศึกษาตามสถานะ แยกตามคณะ/โปรแกรม

 สถิตินักศึกษาตามสถานะ แยกตามคณะ/ระดับ

 สถิตินักศึกษาตามสถานะ แยกตามสาขา/โปรแกรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.