หน้าแรก ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
 
ประทีปถิ่น ประเทืองไทย


วิสัยทัศน์ 
 
ภายในปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามอุดมการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างสมบูรณ์ทุกมิติ พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ ด้วยพลังบูรณาการประสานภารกิจของบุคลากร และองค์กรกัลยาณมิตร ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 

พันธกิจ 
 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำด้านวิชาชีพครูในภูมิภาค
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ทำนุบำรุง สืบสาน ถ่ายทอดคุณค่า ความสำนึก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ของชาติ  และสามารถสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล
5. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เป็นองค์กรเปี่ยมสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน
 

 

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อมูลทั่วไป 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 ประวัติมหาวิทยาลัย 

 สถานที่สำคัญ 

 แผนที่มหาวิทยาลัย 

 ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานใน 

 ทัวร์มหาวิทยาลัย 

 รวมเพลงมหาวิทยาลัย 

 การเดินทางมายังมหาวิทยาลัย 

 ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.