หน้าแรก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย

องค์การนักศึกษา
         ทำหน้าที่บริหารงานกิจกรรมนักศึกษา เช่นเดียวกับรัฐบาลที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานประเทศ
ประกอบด้วย
        1.องค์การบริหารนักศึกษา
        2.สภานักศึกษา

        3.พรรคนักศึกษา (ฝ่ายค้าน)
        
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
        1.ต้องลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง
        2.ต้องไม่อยู่ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาตั้งแต่ขั้นพักการเรียน
        3.ต้องเป็นผู้ที่มีความประฟฤติดี และอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง
        4.ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
        5.คุณสมบัติอื่นๆ ซึ่งกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง วิธีการสรรหา และวิธีการเป็นกรรมการโดยต่ำแหน่ง

 คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
         นายกองค์การบบริหารนักศึกษา เป็นต่ำแหน่งที่ได้มาโดยการเลือกตั้งทั่วไป โดยเลือกตั้งจากหัวหน้าพรรคนักศึกษา ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงต่ำแหน่งเดียวเท่านั้น
         องค์การบริหารนักศึกษา มีคณะกรรมการประกอบด้วย นายยกองค์การบริหารนักศึกษา อุปยานกฝ่ายบริหาร อุปนายกฝ่ายวิชาการ อุปนายกฝ่ายกิจกรรม อุปนายกฝ่ายกีฬาและอุปนายกฝ่ายชมรม เลขานุการ เหรัญญิก สวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ และกรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามที่นายกองค์การบริหารนักศึกษาเสนอแต่งตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนักศึกษา และอนุกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาให้ทำเป็นคำสั่งของมหาวิทยาลัย
         องค์การบริหารนักศึกษา มีนายกองค์การบริหารนักศึกษาเป็นผู้นำสูงสุด และมีคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ตามที่นายกองค์การบริหารนักศึกษาเสนอรายชื่อ จำนวนไม่เกิน 20 คน และมีนายกสโมสรศึกษาคณะทุกคณะ เป็นกรรมการโดยต่ำแหน่ง คณะกรรมการบริหารนักศึกษา อยู่ในต่ำแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา และให้มีตัวแทนนักศึกษาจากกลุ่มโปรแกรมวิชาต่างๆ กลุ่มละ 1 คน เป็นคณะอนุกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
        คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสรรหา ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคนักศึกษา ที่หัวหน้าพรรมนักศึกษาได้เสนอรายชื่อให้เป็นที่ปรากฏ เมื่อครั้งลงสมัครรับการเลือกตั้งทั่วไป
        นายกสโมสรนักศึกษาคณะจากทุกคณะ เป็นกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา โดยต่ำแหน่ง

คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงเมื่อ
        1.หมดวาระ
        2.ขาดคุณสมบัติ
        3.ลาอออก
        4.สมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา ลงมัติไม่ไว้วางใจ
        5.มีประกาศยุฐองค์การนักศึกษา
        6.นายกองค์การบริหารนักศึกษา ลาออก
        7.นายกองค์การบริหารนักศึกษา เสนอให้ออกจากต่ำแหน่ง และได้รับการอนุมัติจากสถาบันเป็นลายลักษณ์อักษร
         เมื่อต่ำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษาว่างลงก่อนหมดวาระ ให้ประธานสภานักศึกษาดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาคนใหม่ จากสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา และจะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน โดยดำรงต่ำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ เว้นแต่วาระขององค์การบริหารนักศึกษาดเหลือไม่เกิน 45 วัน

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารนักศึกษา

        1.จัดทำโครงการและงบประมาณประจำปีการศึกษาขององค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และพรรคนักศึกษา เพื่อเสนอขออนุมัติจากการประชุมสภาศึกษาสมัยสามัญ ภายใน 30 วัน หลังจากเปิดภาคเรียนแรกในปรการศึกษานั้น
        2.กำหนดต่ำแหน่งและบทบาทหน้าที่ ในการดำเนินงานของกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
        3.ออกข้อบังคับและระเบียบการต่างๆ ในการปฏิบัติงานองค์การบริหารนักศึกษา โดยระเบียบและข้อบังคับต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานักศึกษาก่อน
        4.เสนิราบชื่อนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหรืกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
        5.กำกับดูแลการทำงานของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
        6.เสนอโครงการพิเศษนอกเหนือจากโครงการประจำปี เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสภานักศึกษา ก่อนวันเริ่มดำเนินงานตามโครงการอย่างน้อย 7 วัน
        7.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่อที่ประชุมสภานักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
        8.ชี้แจ้งรายละเอียดในการดำเนินงานตามที่สภานักศึกษาขอทราบ โดยแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสภา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
        9.รับเรื่องราวร้องทกข์จากนักศึกษา และยื่อข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัย

การประชุมองค์การบริหารนักศึกษา
         การประชุมองค์การบริหารนักศึกษา จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย กึ่งหนึ่ง และมีอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 2 คน จึงจะครบองค์ประชุม

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
         1.ต้องลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง
         2.ต้องไม่อยู่ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาตั้งแต่ขั้นพักการเรียน

 การดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
       
1.ให้กองกิจการนักศึกษาหรือสภานักศึกษา ประกาศวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง
     
   2.ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นใบสมัครต่อสำนักกิจการนักศึกษา หรือสภานักศึกษา พร้อมใบรายชื่อและใบสมัครของสมาชิกทุกคน ในสังกัดพรรคนักศึกษาพรรคเดียวกัน
       
3.กองกิจการนักศึกษาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาตามจำนวนที่เหมาะสม 
         4.การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภานใน 1 วัน
         5.การเลือกตั้งทั่วไปให้กระทำโดยการลงนับคะแนนลับ
         6.ให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ภายใน 7 วัน ตั้งแต่งวันเลือกตั้งทั่วไปสิ้นสุดลง
      
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย 

 สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ 

 ชมรมนักศึกษา 

 พรรคนักศึกษา 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.