หน้าแรก สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ

สโมสรนักศึกษา
          
สโมสรนักศึกษาคณะ เป็นคณะกรรมการการบริหารงานกิจกรรม นักศึกษาของคณะ จำนวน 25 คน จากภาควิชาแลโปรแกรมวิชาในสังกัดคณะเดียวกัน มีนายกสโมสรนักศึกษาคณะเป็นผู้นำสูงสุด และมีกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่นเดียวกันกับองค์การบริหารนักศึกษา
นายกสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นกรรมองการบริหารนักศึกษาโดยตำแหน่ง และมีตำแหน่งเทียบเท่าอุปนายกองค์การบริหารนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ได้มาโดยการเลือกตั้งและสรรหา

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการสโมสรศึกษาคณะ
          1.เป็นนักศึกษาภาควิชาและโปรแกรมวิชา ในสังกัดคณะที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและสรรหา
          2.มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
          นายกสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นตำแหน่งที่ได้มาโดยการเลือกตั้งทั่วไปภายในคณะ โดยการเลือกตั้งจากหัวหน้ากลุ่มนักศึกษาที่ลงสมัครรับเลือกเพียงตำแหน่งเดียว และอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 1 ปีการศึกษา
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ จำนวนไม่เกิน 24 คน ได้มาโดยการสรรหา ซึ่งเป็น สมาชิกภายในกลุ่มนักศึกษาที่หัวหน้ากลุ่มได้เสนอรายชื่อให้เป็นที่ปรากฏ เมื่อครั้งลงสมัครรับการเลือกตั้งทั่วไปภายในคณะและอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 1 ปีการศึกษา

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งจะสิ้นสุดวาระลงเมื่อ
          1.หมดวาระ
          2.ขาดคุณสมบัติ
          3.ลาออก
          4.สมาชิกสโมสรนักศึกษาลงมติไม่ไว้วางใจ
          5.มีประกาศยุบสโมสรนักศึกษาคณะ
          6.นายกสโมสรนักศึกษาคณะลาออก
          7.นายกสโมสรนักศึกษาคณะเสนอให้ออกจากตำแหน่ง และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร
          เมื่อตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะว่างลงก่อนหมดวาระ ให้อุปนายกสโมสรนักศึกษาคณะดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่ จากสมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะ และต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน โดยดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของสโมสรนักศึกษาคณะเหลือไม่เกิน 45 วัน

อำนาจหน้าที่ของสโมสรนักศึกษาคณะ
          1.จัดทำโครงการและงบประมาณประจำปีของสโมสรนักศึกษาคณะ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสโมสรนักศึกษาคณะสมัยสามัญ ภายใน 30 วัน หลังจากเปิดภาคเรียนแรกในปีการศึกษานั้น
          2.จัดการประชุมสโมสรนักศึกษาคณะสมัยสามัญ ภาคเรียนละอย่างน้อย 1 สมัย
          3.กำหนดตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
          4.ออกข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษาคณะ หรือเพื่อการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมภายในสโมสรนักศึกษาคณะโดยระเบียบและข้อบังคับต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสโมสรนักศึกษาคณะสมัยสามัญ
          5.เสนอรายชื่อนักศึกษาต่อมหาวิทยลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหรือเป็นกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
          6.กำกับดูแลการทำงานของชุมนุมและกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
          7.เสนอโครงการพิเศษนอกเหนือจากโครงการประจำปี เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสโมสรนักศึกษา คณะ ก่อนวันเริ่มดำเนินโครงการอย่างน้อย 7 วัน
          8.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่อที่ประชุมสโมสรนักศึกษาคณะ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
          9.ชี้แจ้งรายละเอียดในการดำเนินงาน ตามที่องค์การบริหารนักศึกษาขอทราบ โดยแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกองค์การบริหารนักศึกษา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
          10.รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา และยื่นข้อเสนอต่อคณะหรือมหาวิทยาลัย

การประชุมสโมสรนักศึกษา

           การประชุมสโมสรนักศึกษา ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย กึ่งหนึ่งและมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 คน จึงจะครบองค์ประชุม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
          1.ต้องเป็นนักศึกษาภาควิชาหรือโปรแกรมวิชาที่สังกัดคณะที่มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
          2.ต้องลงทะเบียบเรียนในปีการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง
          3.ต้องไม่อยู่ในระหว่างมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา

การดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
          1.ให้กองกิจการนักศึกษาหรือสภานักศึกษา ประกาศวันสมัครและวันเลือกตั้ง
          2.ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นใบสมัครต่อกองกิจการนักศึกษาหรือสภานักศึกษา พร้อมทั้งรายชื่อและใบสมัครของสมาชิกทุกคนในสังกัดกลุ่มนักศึกษากลุ่มเดียวกัน
          3.กองกิจการนักศึกษาต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษา ตามจำนวนที่เหมาะสม
          4.การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
          5.การเลือกตั้งทั่วไปภายในคณะโดยการลงคะแนนลับ
          6.ให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะ และกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันเลือกตั้งทั่งไปสิ้นสุดลง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย 

 สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ 

 ชมรมนักศึกษา 

 พรรคนักศึกษา 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.