หน้าแรก ชมรมนักศึกษา

 ก้าวสู่เส้นทางกิจกรรม...การตั้งชมรม
        
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ให้ความรู้ในทางทฤษฏีและในทางปฏิบัติ นักศึกษาทุกคนล้วนต้องการที่จะใฝ่หาความรู่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม แต่ใช่ว่าการศึกษาแต่เฉพาะในตำราเพียงอย่างเดียว เราต้องทำกิจกรรมควบคู่กันไปด้วย เปรียบเสมือนจะต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จึงจะถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
         
ดังนั้นการตั้ง "ชมรม" จึงเป็นองค์กรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา ชมรม คือ กิจกรรมที่เกิดจากการรวมมตัวของนักศึกษาที่แนวคิดในการดำเนินการด้านกิจกรรมที่สอดคล้อง
หรือคล้ายคลึงกัน มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายและวัตถุประสงค์ที่แน่นอน
ซึ่งไม่ขัดกัน ต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนั้นชมรมจึงเป็นอีกรูปเเบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม ตามความถนัดเเละความสนใจ นอกจากนี้กิจกรรมชมรม ยังเป็นประโยชน์์ต่อตัวนักศึกษาในการเสริมสร้างความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งพํฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

หลักเกณฑ์การตั้งชมรม
        
เมื่อนักศึกษาได้รวมกลุ่มเพื่อที่จะขอตั้งชมรมแล้วนั้น การดำเนินการขอจัดตั้งชมรม
ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

        1.ชมรมต้องมีสมาชิกเริ่มก่อตั้งไม่น้อยกว่า 50 คน
        2.กลุ่มนักศึกษาผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งชมรม ให้ยื่นแบบฟอร์การขอจัดตั้งชมรม
พร้อมด้วยรายละเอียดของชมรมดังต่อไปนี้
           2.1ชื่อและวัถุประสงค์ของชมรม
           2.2รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
           2.3รายชื่อสมาชิกที่ขอจัดตั้งระบุชั้นปีหลักสูตรและรหัสประจำตัว
พร้อมทั้งใบสมัครเป็นสมาชิกและติดรูปถ่าย
           2.4รายชื่อกรรมการบริหาร ให้ระบุตำแหน่งดังต่อไปนี้
               1.ประธานชมรม
               2.รองประทานชมรม
               3.เลขานุการ
               4.เหรัญญิก
               5.นายทะเบียน
               6.ประชาสัมพันธ์
               7.ตำแหน่งอื่นๆที่จำเป็น

การดำเนินการขอจัดตั้งชมรม
        การรวบรวมกลุมของนักศึกษาเพื่อขอจัดตั้งชมรม นักศึกษาต้องดำเนินการผ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย 

 สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ 

 ชมรมนักศึกษา 

 พรรคนักศึกษา 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.