หน้าแรก พรรคนักศึกษา

พรรคนักศึกษามีสิทธิดังนี้
        (1) ดำเนินนโยบายของพรรคนักศึกษา ภายใต้ขอบเขตของธรรมนูญองค์การนักศึกษาและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
        (2) จัดกิจกรรมการพูด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ภายใต้ขอบเขต ของธรรมนูญองค์การนักศึกษา และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

พรรคนักศึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้
        (1) เผยแพร่แนวความคิดและอุดมการณ์ของพรรคนักศึกษาไปสู่นักศึกษาโดยวิธีการต่างๆ ตามความเห็นชอบของพรรคนักศึกษา
        (2) ขยายงานพรรคนักศึกษา โดยการสรรหาสมาชิกเพิ่ม
        (3) ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการดำเนินงานตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยในสถาบัน หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น และนำมาซึ่งความแตกแยกเสียหายต่อพรรคนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา
        (4) เสนอความคิดเห็นในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ต่อองค์การนักศึกษา
        (5) เสนอความคิดเห็นในด้านต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยผ่า่นองค์การบริหารนักศึกษา
        (6) ดำเนินการจัดส่งสมาชิกพรรค เพื่อเข้าสมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา

การตั้งพรรคนักศึกษา
        การตั้งพรรคนักศึกษา กระทำได้โดยนักศึกษาจำนวน 21 คน จากทุกคณะซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน เข้ายื่นรายชื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคนักศึกษา ต่อสำนักกิจการนักศึกษา หรือสภานักศึกษาโดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ดังนี้
        (1) ชื่อพรรคนักศึกษา และสัญลักษณ์
        (2) นโยบายและข้อบังคับ
        (3) รายชื่อสมาชิกผู้ก่อตั้งไม่น้อยกว่า 21 คน และลงนามในเอกสารการขอจัดตั้งพรรคนักศึกษา

ชื่อและเครื่องหมายของพรรคนักศึกษา
        (1) ให้มีชื่อจดทะเบียนพรรคนักศึกษา
        (2) ให้มีเครื่องหมายพรรคนักศึกษา
        (3) ชื่อพรรคนักศึกษา และเครื่องหมายพรรคนักศึกษา จะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาอันดีงาม หรือกฏระเบียบข้อบังคับใดๆ ของมหาวิทยาลัย

พรรคนักศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้
        (1) หัวหน้าพรรค
        (2) รองหัวหน้าพรรค
        (3) เลขานุการพรรค
        (4) เหรัญญิกพรรค
        (5) ทะเบียนพรรค
        (6) ประชาสัมพันธ์
        (7) ตำแหน่งอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการการบริหารพรรคนักศึกษา
        คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการการบริหารพรรคนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        รายได้ของพรรคนักศึกษา ได้จาก
                (1) เงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ในแต่ปีการศึกษาตามที่สภานักศึกษาอนุมัติ
                (2) เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมหารายได้
                (3) เงินรายได้จากการบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไข

        การเบิกจ่ายเงินของพรรคนักศึกษา
                (1) การเบิกจ่ายเงินให้เบิกจ่ายตามระเบียบของพรรคนักศึกษา

พรรคนักศึกษา สิ้นสุดสภาพเมื่อ
        (1) หัวหน้าพรรคยื่นคำร้องขอประกาศยกเลิกพรรคนักศึกษา ต่อสำนักกิจการนักศึกษา ตามที่มติที่ประชุมพรรคนักศึกษา
        (2) ไม่ปฏิบัติตามธรรมนูญหรือระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
        (3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ยกเลิกพรรคนักศึกษา โดยมติที่ประชุมสภานักศึกษาด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3
ของสมาชิกสภานักศึกษา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย 

 สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ 

 ชมรมนักศึกษา 

 พรรคนักศึกษา 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.