กลับไปหน้าแรก
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน
เบอร์ตรง
ภายใน
อธิการบดี
075-377737
100
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
075-392031
201
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
075-392032
115
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
075-392034
248
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
075-392035
103
รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
075-392033
242
ห้องเลขานุการ (สุคนธ์ ไชยเดช)
075-392037
128
-โทรสาร
075-392017
สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
075-39203, 075-377712, 075-392087
139
- โอนสาย
075-392039, 075-377712, 075-392087
- ฝ่ายธุรการ
075-392040
253
- โทรสาร
075-377440
- งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
112
- ห้องอัดสำเนา
183
- งานเลขานุการ
075-392041
111,110
- ฝ่ายนิติการและการเจ้าหน้าที่
075-377426, 075-377734
165,212
- ฝ่ายการเงิน
075-392048
180,114,126
- ฝ่ายพัสดุ
075-377715
156
- ป้อมยาม
075-392045
250,244
- กองนโยบายและแผน
075-377748
144
หน่วยงานปะกันคุณภาพ
075-377749
174
หน่วยตรวจสอบภายใน
075-377714
258
กองพัฒนานักศึกษา
075-392042
247
คณะครุศาสตร์
075-377447
239
- ห้องคณบดี
142
- โรงเรียนสาธิต(ประถม)
075-392063
159
- โรงเรียนสาธิต(อนุบาล)
075-377179
222
- ศูนย์ศึกษาพิเศษ(รร.สาธิต)
075-377179
-
บัณฑิตวิทยาลัย
075-377438
194
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
075-377443
189
- ห้องคณบดี
 
170
- โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
 
233
- โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
075-392062
117
- โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
 
257
- โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
 
255
- โปรแกรมวิชาชีววิทยา
075-392049
152
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
075-377730
-
- โปรแกรมวิชาวิทยาฯประยุกต์
075-377731
122
- โปรแกรมวิชาเคมี
234
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
075-377446
223
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
075-377439
178
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
075-377442
177
คณะวิทยาการจัดการ
075-377437
205
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
075-392043
204,206
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
075-377742
251
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักงานผู้อำนวยการสำนัก
075-377444
228
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
075-377444
228
- ศูนยภาษา
075-377136
-
- ศูนยวิทยบริการ
075-377445, 377435
236,237
- วิเทศสัมพันธ์
075-377142
-
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาเคียงคีรี
075-377436
133
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
075-392089
191
ศูนย์หนังสือ
085-4781104
121
สถานีวิทยุ อาคาร 19
075-377681
-
ตำรวจสาขาย่อยมหาชัย
075-392026
-
ธนาคารทหารไทย
075-392116-7
175
สหกรณ์ร้านค้า
075-392038
238
สหกรณ์ออมทรัพย์
075-392044
148

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.